BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE PODCZAS OKRESU LETNIEGO

Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania zarówno dla żniwiarzy jak i wczasowiczów.

Maszyny i urządzenia pracujące po kilkanaście godzin dziennie wymagają codziennych zabiegów konserwacyjnych. Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być systematycznie smarowane i sprawdzane czy są sprawne. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy. Kolejną zasadą jaką należy przestrzegać jest zabezpieczenie podręcznego sprzętu gaśniczego do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych. Dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic zabezpieczymy ciągniki z pługami do oborywania miejsca pożaru oraz beczkowozy z wodą. W niektórych miejscowościach przed rozpoczęciem prac żniwnych wyznaczane są dyżury ustalające, którzy rolnicy w danym dniu zabezpieczają tego typu sprzęt tak, by pozostali mogli spokojnie żniwować. Jest to inicjatywa godna naśladowania, gdyż działania podejmowane przed przybyciem jednostek straży pożarnej wydatnie ograniczają wysokość strat. Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używania ognia otwartego.

Ewentualne palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, oddalonych od miejsca wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów rolnych co najmniej 10 m. Natomiast całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie. W czasie naprawy maszyn z użyciem spawarek czy palników należy dozorować miejsce prowadzenia prac przez kilka godzin po ich zakończeniu.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych:

1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów: a) palnych - 30 m, b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych - 100 m;

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

3. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę. Ponadto informujemy o przestrzeganiu zakazu wypalania:

  • roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretów i trzcin,
  • ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

Panująca susza w sposób naturalny zwiększa zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych. Dlatego wypoczywający w lasach czy też ich sąsiedztwie powinni pamiętać, że zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać pożar:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasów.

Szczegółowe przepisy regulujące powyższą tematykę znajdują się w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).