W związku z często pojawiającymi się pytaniami dot. puszczania „lampionów szczęścia” przedstawiamy swoje stanowisko w/w temacie. 

W aktualnie obowiązujących przepisach dot. ochrony ppoż. nie ma podstaw prawnych do wydawania zgody bądź zakazu dla tego typu przedsięwzięć. Nie mniej jednak, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719). W § 4 ust.1 w/w rozporządzenia określono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się poprzez używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon.

Używanie każdego przedmiotu niesie ze sobą pewne ryzyko, oczywiście to pewien skrót myślowy, ale zawsze decyzja należy do konkretnej osoby czy puści ten lampion czy nie, tak samo jak pozwolimy albo nie pozwolimy dzieciom używać np. siekiery do pionierki na obozie, wypadek też może się zdarzyć i odpowiedzialność spadnie na nas. Jeżeli dojdzie już do pożaru budynku lub terenu i zostanie ustalony sprawca, (sprawcą na weselu będzie jego organizator a nie jedna z osób, która puszczała lampion), odpowiadał będzie z Kodeksu Karnego lub Kodeksu Wykroczeń.

 

ZGODNIE Z ART. 82 PAR. 1 KODEKSU WYKROCZEŃ – KTO DOKONUJE
CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR, POLEGAJĄCYCH NA
NIEDOZWOLONYM UŻYWANIU OTWARTEGO OGNIA I STOSOWANIU INNYCH
CZYNNIKÓW MOGĄCYCH ZAINICJOWAĆ ZAPŁON MATERIAŁÓW PALNYCH,
PODLEGA KARZE ARESZTU, GRZYWNY ALBO KARZE NAGANY.

Z KOLEI ART. 82. PAR. 3 MÓWI, ŻE KTO NA TERENIE LASU, NA TERNACH ŚRÓDLEŚNYCH,
NA OBSZARZE ŁĄK, TORFOWISK I WRZOSOWISK RÓWNIEŻ W ODLEGŁOŚCI
DO 100 M OD NICH ROZNIECA OGIEŃ POZA MIEJSCAMI, WYZNACZONYMI
DO TEGO CELU PODLEGA KARZE ARESZTU, GRZYWNY LUB KARZE NAGANY.

ART. 82 PAR. 5 MÓWI, ŻE KTO W INNY SPOSÓB NIEOSTROŻNIE
OBCHODZI SIĘ Z OGNIEM PODLEGA KARZE ARESZTU, GRZYWNY ALBO KARZE NAGANY.

ZGODNIE ART. 163 I 164 KODEKSU KARNEGO – KTO SPROWADZA ZDARZENIE
LUB SPROWADZA BEZPOŚREDNIE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZDARZENIA MAJĄCEGO
POSTAĆ POŻARU, KTÓRE ZAGRAŻA ŻYCIU LUB ZDROWIU WIELU OSÓB, ALBO MIENIU
W WIELKICH ROZMIARACH PODLEGA KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI.

 

Mając powyższe na uwadze, przestrzegamy przed używaniem „lampionów szczęścia”, gdyż otwarty ogień niesiony wiatrem w sposób niekontrolowany może spowodować pożar lasu, łąki lub materiału palnego składowanego w terenie, czy też zabudowań wykonanych z materiałów palnych. Jeśli jednak zdecydujemy się na ich użycie, pamiętajmy, aby stosować się do środków bezpieczeństwa zalecanych przez producentów i sprzedawców:

• Przed użyciem produktu upewnij się, czy lampion nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie - nie podpalaj go.

• Nigdy nie podpalaj lampionu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu.

• Trzymaj lampion z daleka od dzieci.

• Upewnij się, że w pobliżu nie ma łatwopalnych substancji i materiałów.

• Nigdy nie puszczaj lampionów w pobliżu lotnisk, zabudowań, kabli wysokiego napięcia, lasów i pól uprawnych, ulic.

• Nie używaj lampionów, gdy wieje wiatr, pada deszcz lub śnieg.

• Zawsze miej w pobliżu gaśnicę lub inny środek gaśniczy, który będzie można użyć w przypadku powstania pożaru.

 

Zachowaj zdrowy rozsądek podczas puszczania lampionu!