Biwakowanie i palenie ognia:

  • Biwakowanie może odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych za zgodą właściwego nadleśniczego.
  • W lesie i w odległości od niego mniejszej niż 100 m zabronione jest używanie otwartego ognia poza miejscami do tego celu wyznaczonymi przez właściciela lub zarządcę lasu.

Bezpieczne ognisko:

-       wyznaczanie stałych miejsc na rozpalanie ognisk dokonuje służba leśna i służba parków narodowych lub właściciele lasu z określeniem miejsca, czasu i warunków posługiwania się otwartym ogniem,

-       palenie ognisk nie może być wykonywane bliżej niż 6m od stojących drzew, a wysokość płomienia nie powinna przekraczać 2 m, 

-       przed przystąpieniem do palenia ogniska należy dookoła usunąć pokrywę gleby do warstwy mineralnej na szerokości co najmniej 1 m,

-       palenie ogniska powinno odbywać się pod ciągłym nadzorem,

-       w przypadku zaistnienia groźby powstania pożaru należy natychmiast przystąpić do likwidacji ogniska,

-       po wypaleniu się ogniska należy dokładnie zasypać je ziemią lub zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały tlące się głownie.

Czynności zabronione:

  • Palenie tytoniu w lasach i na terenach śródleśnych, za wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
  • Nieprzestrzeganie wskazań wynikających z tablic informacyjno – ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych.
  • Przejazd przez las samochodami i motocyklami po drogach niepublicznych oraz wjazd na drogi leśne, gdy nie są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
  • Postój samochodów na drogach leśnych w miejscach nieoznakowanych.
  •  Wchodzenie na tereny upraw leśnych i do młodego drzewostanu o wysokości do 4 m.

Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami 

Alarmowanie

W razie zauważenia pożaru alarmuj Straż Pożarną tel. 998 lub 112 !